Laguttak KM/DM/NM

Påmelding og uttak:
1. Klubben betaler påmeldingen for lagene som skal til NM. For de skytterne som er tatt ut på OPK’s førstelag i en øvelse, betaler klubben også den individuelle påmeldingsavgiften for øvelsen. Styret kan avvike fra denne regelen av økonomiske årsaker.

2. Oppmann er faglig ansvarlig for uttak av skyttere til NM-lag. Oppmann kan delegere ansvaret til andre, men det bør som hovedregel ikke delegeres til skyttere som konkurrerer om plass på laget. Uttaksansvarlig er suveren i sine avgjørelser. Uttak kan ikke klages inn for klubbens styre eller øvrige organer.

3. Uttakene skal være klar senest en uke før NM. Dette er imidlertid ikke til hinder for at en skytter som blir med til NM i siste liten kan bli tredjemann på et lag som etteranmeldes.

Uttakskriterier:
4.
Uttaket skal komme som følge av en vurdering av skytterens resultater og stabilitet.

5. Alle som ber om det har krav til å bli vurdert.

6. Mannlige skyttere kan tas ut i klasse menn og åpen. Kvinner kan tas ut i klasse kvinner og åpen. Som hovedregel bør ikke en kvinne tas ut i klasse menn, men dersom laget mangler en skytter kan en kvinnelig skytter tas ut.

7. De tre beste stevneresultater sesongen før NM legges til grunn for uttak. I tillegg bør erfaring fra tidligere NM vektlegges, særlig i tilfeller hvor det er tvil om to skyttere som har skutt ganske likt.
I de øvelser der det føres rankinglister for klubbens skyttere, skal uttaket som hovedregel baseres på denne rankinglisten, og avvik fra denne rankingen skal begrunnes.

8. Ved uttak tas det også ut en reserve.

9. I noen tilfeller kan man ta ut skyttere på bakgrunn av sterke resultater i andre skyteøvelser enn NM-øvelsen. Dette avgjøres av hvor relevant øvelsen er for NM-øvelsen. For eksempel kan man kunne ta ut en god hurtigskytter til å skyte fin- og grovfelt, selv om vedkommende ikke har skutt stevner i felt i sesongen før NM. Det samme gjelder uttak til grovfelt for skyttere som bare har skutt finfelt.

Etter uttak:
10.
Alle uttak skal begrunnes overfor skytterne, og kan bekjentgjøres i media og klubbens elektroniske eller trykte publikasjoner.

11. Skyttere kan selv ikke uten videre bytte øvelse. Dersom en skytter som er tatt ut til å skyte fripistol heller vil skyte silhuett, så kan et bytte bare skje etter godkjenning fra uttaksansvarlig. Uttaksansvarlig skal i et slikt tilfelle vurdere om skytterne som ønsker å bytte lag er gode nok for de lagene de ønsker å gå inn på, eller om reserven er bedre i øvelsen. Dersom reserven vurderes som en bedre skytter enn den som ønsker å bytte seg inn på laget, så skal reserven ha plassen. Dette må uttaksansvarlig gjøre oppmerksom på når noen kommer med ønske om lagbytte.

12. Dersom en skytter som er tatt ut til et lag må trekke seg, plikter vedkommende å underrette uttaksansvarlig så snart som mulig.