Hvordan begynne

Hva kreves for å bli medlem i Oslo Pistolklubb?
Alle kan bli medlemmer i Oslo Pistolklubb (OPK). OPK er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund, og det som kreves for å være medlem i en klubb innenfor Norges Idrettsforbund er at man betaler medlemskontingent, og overholder klubbens og forbundets lover. Dette gjelder også for OPK.
Man kan være medlem av klubben uten å skyte ett eneste skudd. Men ettersom de fleste som blir medlemmer ønsker å drive med skyting, skal vi her si litt om hva som kreves for å begynne med skyting i OPK, og hva som kreves for at man skal kunne kjøpe seg en pistol eller revolver.

Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs)
Alle som vil begynne å skyte med pistol må begynne med å ta ett sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund. Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å få skyte i Oslo pistolklubb.
På dette kurset lærer man om pistolskyting generellt, men med spesiell vekt på sikkerhet:
– opptreden på skytebanen
– sikker behandling av våpen
– grunnleggende skyteteknikk
– skyteprogrammer
– våpentyper
– mm.
Ett sikkerhetskurs er på 12 timer, og fordeles som oftest over 3 dager/kvelder. I tillegg får man en viss oppfølging på skytebanen når man fortsetter med skyting etter å ha gjennomgått kurset.

OPK arrangerer sikkerhetskurs med ujevne(!) mellomrom. Kurstidspunkt avhenger av banekapasitet, ledige klubbvåpen, tilgjengelig instruktør, etc.
Man kan melde seg på kurs via vårt kurspåmeldingsskjema. Man blir da satt på venteliste, og blir kontaktet når neste kurs blir arrangert.

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber tilsluttet Norges skytterforbund trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i OPK. Men som oftest er det nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.

6 månedersperioden
Etter at man har gjennomført sikkerhetskurset, kan man delta i OPK’s vanlige fellestreninger. Man skyter da med klubbens våpen. Våpenloven krever at nybegynnere skal være «aktive», dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen.
I OPK krever vi at nybegynnere skal delta på minst 10 treninger i løpet av denne 6 måneders perioden, før vi anbefaler kjøp av eget våpen. Vi mener at man trenger så mye øvelse før man er blitt sikker i behandling av våpen.

Kjøp av eget våpen
Man må ha sikkerhetskurs, og ha skutt i minst 6 måneder i en pistolklubb før man kan sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man normalt ha fyllt 21 år.
Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpnet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært «aktiv» i denne perioden.
Hvis Politiet finner allt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen.

Begrepene «aktiv skytter» og «behov»
Det legges mer og mer vekt på at en skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være «aktiv». Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt hverken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe ett våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere «aktivitet» igjen. Etter siste innstramming av forskriftene, vil politiet også ha mulighet til å kreve at man er aktiv etter at man har kjøpt våpen. Det er ikke utenkelig at man må dokumentere at man har vært på treninger og konkurranser første året etter at man har kjøpt pistol eller revolver.
Dette henger nøye sammen med «behovet» for å eie ett våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie ett våpen. Enkelt og greit!

Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse
Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media. Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er «trening og konkurranser». Man får dermed kun eie ett våpen som skal brukes til sportsskyting.

«Bæretillatelse» er det ingen andre enn Politiet som får i Norge. Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan den skal transporteres. Det er bl.a. ikke tillatt å transportere ett ladd våpen.

Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være 99.9% sikker på at det er en «eietillatelse» for trening og konkurranse det dreier seg om, og ikke noen reell bæretillatelse.

Innmelding
Dersom du allerede har bestått sikkerhetskurs i pistolskyting, kan du melde seg inn i OPK ved å søke om medlemskap via minidrett.no. Dokumentasjon må da fremvises.

Se også
Våpenloven (Lov om skytevåpen og ammunisjon mv.)
Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.